trwa inicjalizacja, prosze czekac...
09.12.2014r: Podpisano porozumienie płacowe kończące spory zbiorowe w trzech spółkach grupy PGE   09.12.2014r: Podpisano porozumienie płacowe kończące spory zbiorowe w trzech spółkach grupy PGE  stat4u

ROLA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

 • Podstawowym zadaniem związków zawodowych jest obrona interesów zawodowych pracowników i działanie na rzecz poprawy ich sytuacji ekonomicznej i. społecznej. Starają się one bowiem równoważyć siłę między pracodawcami a pracownikami. Związki próbuj ą więc przeciwdziałać zwolnieniom, kontroluj ą przestrzeganie kodeksu pracy przez pracodawców, zabiegając wyższe pensje i lepsze warunki, pracy dla pracowników.
 • Często prowadzą również działalność samopomocową (np. fundusze strajkowe), edukacyjną(np. kursy przekwalifikowujące) i oświatową (np. kampanie'informacyjne o prawach przysługujących pracownikom).
 • wiązki zawodowe reguluj ą system pracy oraz warunki pracy. Każda bowiem zmiana związana z dowolną dziedziną pracy (np. system wynagrodzeń, nowy regulamin pracy) wymaga zgody od organizacji związkowej.
 • Sprawują kontrolę nad przestrzeganiem prawa pracy. Posiadaj ą one niezbędne informacje dotyczące warunków pracy. Związek pracowniczy może np. żądać przeprowadzania badań zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników.
 • W niektórych krajach przynależność do tych instytucji gwarantuje : zabezpieczenie na wypadek bezrobocia, szkolenia, dodatkowe kursy (m.in. komputerowe, językowe),rabaty wycieczkowe a nawet darmowe bilety do kin i tym podobne.
 • Ponieważ głównymi funkcjami związków zawodowych, co wynika z definicji, jest reprezentacja pracowników oraz regulacja stosunków pomiędzy pracodawcą a pracobiorcami. Istnienie związków zawodowych może wyeliminować strajk( jednak nie chodzi tutaj o ich delegalizację) Wrasta bowiem prawdopodobieństwo zawarcia ugody miedzy firmą a pracownikami. Jeżeli tylko przedstawiciele związków oraz rada kierownicza są dobrymi negocjatorami lub co najmniej osobami gotowymi na kompromis, rozmowy stają się owocne. Rysuje się nam tutaj olbrzymia rola związków, mianowicie reprezentowanie określonego typu pracowników, mówienie , ich słowami i bezwzględna walka o ich dobro. Nie może być bowiem tak, że związki. prowadzą własną politykę a nie politykę zatrudnionych.
 • Poprzez udział w związkach zawodowych pracownicy maj ą szansę wpłynąć na stosunki pracy i stać się aktywnym ogniwem w organizacji. W przypadku małej przedsiębiorczości pracownicy mają możliwość bezpośredniej rozmowy z kierownictwem j ednak im organizacj a j est większa zatrudnieni maj ą utrudnioną łączność z przełożonymi, w tejże firmie wstępowanie w związki zawodowe będzie częstszym zjawiskiem.
 • Istnienie związków zawodowych wpływa na kierownictwo poprzez:
 • ♦ udział w podejmowanych decyzjach (dana decyzja powinna być uzgadniana ze związkami),

  ♦ ograniczenie władzy kierowniczej,

  ♦ ograniczenie swobody komunikacji miedzy właścicielem a pracownikami (w przypadku dużych organizacji taki układ zapewnia lepsze porozumienie z pracownikami),

  ♦ utrata czasu przeznaczonego na kierowanie na rzecz konsultacji ze związkami (w przypadku dużych organizacji nie mówimy o stracie czasu a o zalecie jaką j est możliwość prowadzenia negocjacji z jednym partnerem).

 • Komisja Krajowa

 • WZZ "Sierpień 80"
 • ul. Warszawska 19
 • Katowice
 • Telefony
 • nr tel. 32 253 06 41
 • nr tel. 32 253 06 42
 • nr tel. 32 253 70 99
 • sekretariat@wzz.org.pl
 • Rzecznik prasowy

 • Patryk Kosela
 • telefon dla mediów: 502 404 559
 • rzecznik@wzz.org.pl
 • Porady prawne z zakresu prawa pracy

 • tel 32 253 06 42